WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma Play Coyotta, zwana dalej Gwarantem, zapewnia o jakości oraz zaświadcza że sprzedawany produkt nie posiada wad. Udziela Nabywcy gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego produktu BlazePod.
 2. Gwarancja niniejsza dotyczy produktu (platform BlazePod) zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 3. Do świadczenia gwarancyjnych usług (reklamacyjnych) serwisowych uprawnione przez Gwaranta są wyłącznie: 7S HIGH TECH Sp. z o .o. zwanej tutaj SERWISEM.
 4. Informacje na temat Serwisów można uzyskać pod tel. 22 374 08 80 (pon. – pt. 9-17), oraz dostępne na stronie internetowej www.7s.com.pl.
 5. Po wykryciu usterki, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jej zgłoszenia i niezwłocznego przekazania sprzętu do Serwisu, przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.
 6. Jeżeli w trakcie trwania okresu gwarancji jakakolwiek część produktu okaże się wadliwa wskutek wad materiału lub jakości wykonania, Gwarant według uznania zwróci koszty zakupy, wymieni lub naprawi wadliwy produkt.
 7. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu. W uzasadnionym przypadku terminy te mogą ulec wydłużeniu.
 8. W razie niemożności wykonania naprawy w przewidzianym terminie, Gwarant może, ale nie musi, udostępnić Nabywcy na czas naprawy produkt zastępczy co nie spowoduje naruszenia warunków niniejszej gwarancji
 9. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych z powodów niezależnych od Gwaranta.
 10. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie sprzętu do Serwisu z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną (tj. zawierającą datę sprzedaży popartą kopią dowodu zakupu z sieci 7S HIGH TECH z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej BlazePod oraz dołączonym opisem usterki na Arkuszu Reklamacyjnym BlazePod (arkusz ten jest do pobrania na stronie www.7s.com.pl w zakładce gwarancja) Nabywca może wysłać sprzęt bezpośrednio do Serwisu w trybie Door- to- Door na koszt Gwaranta wyłącznie określoną przez Serwis, firmą transportową. Szczegóły procedury Door- to – Door podane są na Arkuszu Reklamacyjnym jak również na witrynie internetowej www.7s.com.pl. Naprawiony sprzęt zostanie odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta. Produkty dostarczone niezgodnie z procedurą Door – to – Door nie będą przyjmowane.
 1. Przy reklamowaniu sprzęt musi być dostarczony przez Nabywcę w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca. Wyjątkiem jest skorzystanie z reklamującego z procedury Door – to – Door kiedy to koszty związane z transportem i ubezpieczeniem ponosi Gwarant.
 2. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.
 3. Wszystkie wymienione elementy zestawu BlazePod stają się własnością Serwisu.
 4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami ekspertyzy, testów i transportu sprzętu.
 5. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe, po jego sprzedaży, z innych przyczyn, a w szczególności:

-uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej instalacji
– w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz będących następstwem naturalnego życia sprzętu,
– szkody i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania systemowego i użytkowego, zainstalowanego fabrycznie bądź przez użytkownika w zakupionym sprzęcie

 1. Gwarancja nie obejmuje:

-uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
-uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
-materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu,
-uszkodzeń kosmetycznych (tj. zadrapania, wgłębienia, draśnięcia itp.)
-uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użycia, zalania wodą, powodzi, pożaru oraz innych czynników zewnętrznych czy sił natury,
-uszkodzeń powstałych w wyniku prób naprawy przez osoby trzecie, nie będące punktami serwisowymi,
– uszkodzeń powstałych w wyniku modyfikacji czy zmian dokonanych bez uprzednio uzyskanej pisemnej zgody Gwaranta,
– uszkodzeń powstałych w wyniku połączenia produktu ze sprzętem lub oprogramowaniem, które nie uzyskało autoryzacji Gwaranta
-uszkodzenia Pinów ładujących w skutek uderzeń, złego ładowania, złego transportowania.

 1. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Serwis:

– naruszenie , usunięcie, zmienienie  lub zatarcia numerów seryjnych
– wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, podejmowanych przez nieuprawnione osoby czy firmy,
-uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w pkt.5 oraz 14 niniejszych warunków.

 1.  Aby Twoje Pody były sprawne i się nie psuły, postępuj według wskazówek podanych poniżej: -Nie używaj silnych środków ścierających, w tym wybielaczy do czyszczenia Podów

-Nie wystawiaj Podów na działanie silnych środków chemicznych, jak np. łatwopalne płyny, etc.
-Nie próbuj rozkładać na części ani naprawiać swoich Podów
-Nie wystawiaj Podów na działanie wysokiej  (powyżej 40°C) lub niskiej (poniżej -20°C) temperatury
-Nie wystawiaj Podów na słońce
-Nie zostawiaj Podów blisko ognia

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci czy poważnego urazu i/lub uszkodzenia mienia
  UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkiego lub średnio poważnego urazu i/lub uszkodzenia mienia
  UWAGA  Używaj sprzętu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wyszczególnionym w niniejszej instrukcji. Nie używaj sprzętu jeżeli wtyczka, przewód, kabel lub obudowa są uszkodzone. Nie używaj w miejscach, w których zabronione jest używanie nadajników.
  Ładowarka wymaga podłączenia USB do ładowania. Upewnij się, że używasz oryginalnego zasilacza USB. Zasilacz powinien działać na zasadzie LPS (Limited Power Supply). Nie ładuj urządzenia za pomocą zasilacza zewnętrznego. Używaj wyłącznie adapterów AC/DC do zasilania w pomieszczeniach. Nie ładuj więcej niż 6 Podów jedną ładowarką. Przechowuj urządzenie z dala od źródeł ciepła, pary i płynów. Nie podłączaj urządzenia do USB kiedy urządzenie znajduje się w lub w pobliżu wody. Nie zanurzaj urządzenia pod bieżącą wodą kiedy urządzenie się ładuje. Nie przechowuj urządzenia w miejscu, z którego może ono wpaść np. do wanny czy umywalki. Nie zanurzaj w wodzie ani w innym płynie. Wbudowane zabezpieczenia akumulatorów.
 3. OŚWIADCZENIE FCC

  Urządzenie spełnia wymogi wymienione w części 15 Przepisów FCC i Licencji Przemysłu Kanady wyłączając normy RSS. Używanie urządzenia jest obwarowane dwoma warunkami: (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszystkie zakłócenia także te wymuszające niepożądane działania.

  FCC potwierdza, że urządzenie zostało sprawdzone i okazało się spełniać normy dla urządzenia cyfrowego klasy B podlegające części 15 przepisów FCC. Normy te zapewniają wystarczającą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.  Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych. Jeżeli urządzenie nie zostało zainstalowane poprawnie i nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia radiowe. Należy zauważyć, iż nie ma gwarancji, iż zakłócenia nie będą mieć miejsca w przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli sprzęt powoduje zakłócenia w odbiorze sprzętu radiowo – telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez kilkukrotne włączenie i wyłączenie sprzętu, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby rozwiązania problemu poprzez: (a) Przestawienie lub reorientację anteny odbiorczej; (b) Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem i anteną odbiorczą; (c) Podłączenie urządzenia do innego źródła zasilania niż to, do którego podłączona jest antena odbiorcza; (d) Zasięgnięcie rady dystrybutora lub doświadczonego technika.

 1. CERTYFIKAT CE UNIA EUROPEJSKA

  Niniejszy produkt jest zgodny z wymogami Europejskiej Dyrektywy Radiowej (RED) 2014/53/EU. Symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, iż produkt ten musi zostać poddany utylizacji w sposób odmienny od śmieci wytwarzanych przez gospodarstwo domowe. To do Ciebie należy zadbanie o właściwą utylizację elektrośmieci w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach by chronić zasoby naturalne. Każdy kraj Unii Europejskiej ma własne punkty zbiórki elektrośmieci. Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy PSZOK skontaktuj się z lokalnym odbiorcą śmieci lub dystrybutorem, od którego zakupiłeś produkt.

ZAMÓW WŁASNY BLAZEPOD JUŻ TERAZ

ZESTAW TRAINER DELUXE

Zawiera 6 podów co umożliwi tworzenie nie tylko treningów indywidualnych, ale także dla kilku osób jednocześnie.
Świetnie nada się między innymi dla trenerów, instruktorów fitness czy fizjoterapeutów.  

Blazepod

Treningi

Recenzje

Partnerzy

Kontakt

7S Sp. z o. o. UMO Group
ul. Topiel 11 lok. U2, 00-342 Warszawa
Poniedziałek – piątek w godzinach 10:00-16:00.
tel.: +48 22 374 08 80
e-mail: info@7s.com.pl